Raport z czasami procesowania paczek ETLowych z SSISDB

Skrypt dzięki uprzejmości Michała Powagi 😉

-- raport z czasami procesowania paczek ETLowych

USE SSISDB;
GO

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;

DECLARE @execution_id BIGINT = 70660;
-- tutaj wstawić execution ID paczki


WITH msgs
AS ( SELECT event_message_id ,
      execution_path ,
      package_name ,
      package_path_full ,
      event_name ,
      message_source_name ,
      package_path
   FROM  internal.event_messages (NOLOCK)
   WHERE event_name IN ( 'OnPreExecute', 'OnPostExecute' )
      AND operation_id = @execution_id ) ,
   running
AS ( SELECT *
   FROM  msgs o
   WHERE o.event_name = 'OnPreExecute'
      AND NOT EXISTS (  SELECT *
                FROM  msgs AS c
                WHERE c.event_name = 'OnPostExecute'
                   AND c.execution_path = o.execution_path ))
SELECT  ex.execution_id ,
     ex.project_name ,
     e.executable_id ,
     e.executable_name ,
     e.package_name ,
     e.package_path ,
     CONVERT(DATETIME, es.start_time) AS start_time ,
     CONVERT(DATETIME, es.end_time) AS end_time ,
     CONVERT(VARCHAR, DATEADD(ms, es.execution_duration, 0), 108) AS 'duration_h:m:s' ,
     es.execution_duration AS 'execution_duration_ms' ,
     es.execution_result ,
     CASE es.execution_result
       WHEN 0 THEN 'Success'
       WHEN 1 THEN 'Failure'
       WHEN 2 THEN 'Completion'
       WHEN 3 THEN 'Cancelled'
     END AS execution_result_description ,
     es.execution_path ,
     r.*
FROM   catalog.executions ex (NOLOCK)
     JOIN catalog.executables e (NOLOCK) ON ex.execution_id = e.execution_id
     JOIN catalog.executable_statistics es (NOLOCK) ON e.executable_id = es.executable_id
                         AND e.execution_id = es.execution_id
     FULL OUTER JOIN running r (NOLOCK) ON es.execution_path = r.execution_path
WHERE  e.execution_id = @execution_id
ORDER BY es.execution_id DESC;
WITH msgs
AS ( SELECT event_message_id ,
      execution_path ,
      package_name ,
      package_path_full ,
      event_name ,
      message_source_name ,
      package_path
   FROM  internal.event_messages (NOLOCK)
   WHERE event_name IN ( 'OnPreExecute', 'OnPostExecute' )
      AND operation_id = @execution_id ) ,
   running
AS ( SELECT *
   FROM  msgs o
   WHERE o.event_name = 'OnPreExecute'
      AND NOT EXISTS (  SELECT *
                FROM  msgs AS c
                WHERE c.event_name = 'OnPostExecute'
                   AND c.execution_path = o.execution_path ))
SELECT *
FROM  running;

 

Dodaj komentarz