Autor: Michał Pawlikowski

Przydatne skrypty

ARTYKUŁY WARTE UWAGI (last up #8 – 09.01.2021)

W tym miejscu będę aktualizował zbiór artykułów dostępnych w necie, których znajomość pomogła mi znacznie w zrozumieniu/zapoznaniu się z wiedzą dotyczącą SQL Server. GENERAL Biblioteka wielu przydatnych linków do stron, blogów, whitepapers itp. [akt. #2 (12.10.2017)] Jeszcze jedna biblioteka, tym razem utrzymywana na githubie, pełna narzędzi, skryptów, kodu i słodyczy!Czytaj dalej / Read more

Przydatne skrypty, SQL Server

SPID query plan

SELECT EQP.query_plan, ER.session_id, ER.request_id, ER.start_time, ER.status, ER.command, ER.sql_handle, ER.statement_start_offset, ER.statement_end_offset, ER.plan_handle, ER.database_id, ER.user_id, ER.connection_id, ER.blocking_session_id, ER.wait_type, ER.wait_time, ER.last_wait_type, ER.wait_resource, ER.open_transaction_count, ER.open_resultset_count, ER.transaction_id, ER.context_info, ER.percent_complete, ER.estimated_completion_time, ER.cpu_time, ER.total_elapsed_time, ER.scheduler_id, ER.task_address, ER.reads, ER.writes, ER.logical_reads, ER.text_size, ER.language, ER.date_format, ER.date_first, ER.quoted_identifier, ER.arithabort, ER.ansi_null_dflt_on, ER.ansi_defaults, ER.ansi_warnings, ER.ansi_padding, ER.ansi_nulls, ER.concat_null_yields_null, ER.transaction_isolation_level, ER.lock_timeout, ER.deadlock_priority, ER.row_count, ER.prev_error, ER.nest_level,Czytaj dalej / Read more

BRAINDUMP

Ablacja serca RF w Instytucie Kardiologii w Aninie – oczami pacjenta z WPW

Post ten powstał z myślą o wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć jak w praktyce (moimi oczami) wyglądał zabieg ablacji w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca znajdującej się w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42. Przeszedłem tam dwa takie zabiegi z powodu wrodzonej wadyCzytaj dalej / Read more

Przydatne skrypty, SQL Server

Historia jobów (job history)

Źródło: https://www.sqlmatters.com/Articles/Checking%20the%20status%20of%20SQL%20Server%20Agent%20jobs.aspx   USE msdb; SELECT SJ.name AS [Job Name], CONVERT( VARCHAR, DATEADD( S, (SJH.run_time / 10000) * 60 * 60 /* hours */ + ((SJH.run_time – (SJH.run_time / 10000) * 10000) / 100) * 60 /* mins */ + (SJH.run_time – (SJH.run_time / 100) * 100), /* secs */Czytaj dalej / Read more

Multidimensional, Przydatne skrypty, SSAS

SSAS info o bazach (wielkość bazy, partycji, statusu procesowania etc.)

Źródło: http://www.ssas-info.com/analysis-services-scripts/1197-powershell-script-to-list-info-about-ssas-databases   lekko zmodyfikowany param($ServerName = „localhost”, $dbname = „db_name”) ## Add the AMO namespace $loadInfo = [Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(„Microsoft.AnalysisServices”) $server = New-Object Microsoft.AnalysisServices.Server $server.connect($ServerName) if ($server.name -eq $null) { Write-Output („Server '{0}’ not found” -f $ServerName) break } foreach ($d in $server.Databases ) { if ($d.Name -ne $dbname) { continue;Czytaj dalej / Read more

BRAINDUMP

Fizys ANALAJZIS – spolonizowane narzecze, idiolekt czy (nie)wymowna językowa niedokładność?

Szczerze? Naprawdę długo zastanawiałem się czy poruszyć publicznie ten temat… Wszak w praktyce nie ma on szczególnego znaczenia. Ba!  Wyobrażałem kiedyś sobie, że w oczach niektórych jest tylko bezsensowną zaczepką, produktem pychy i nadmiernego perfekcjonizmu. Wielokrotnie odpuszczałem więc zwracania uwagi, nie miało to większego sensu. Przecież nie mogę mieć powodówCzytaj dalej / Read more