Aktualizacja statystyk dla tabel używanych w widoku (wraz z zagnieżdżonymi)

DECLARE @ObjectName sysname = 'VIEW_NAME';
DECLARE @ObjectSchema sysname = 'dbo';

DECLARE @WithFullscan BIT = 1;

DECLARE @ExecuteUpdateStatistics BIT = 1;


---------------CODE
SET NOCOUNT ON;

IF NOT EXISTS (  SELECT *
         FROM  sys.objects
         WHERE name = @ObjectName
             AND schema_id = SCHEMA_ID(@ObjectSchema)
             AND type = 'V'
       )
  THROW 50000, 'Obiekt nie istnieje lub nie jest widokiem!', 1;


DECLARE @ObjectsToProcess TABLE
  (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY ,
    oschema sysname ,
    oname sysname ,
    otype CHAR(2) ,
    AddedFrom NVARCHAR(MAX) NULL
  );

WITH ObjectsToProcess
AS ( SELECT *
   FROM  sys.dm_sql_referenced_entities(
                       QUOTENAME(@ObjectSchema) + '.'
                       + QUOTENAME(@ObjectName) ,
                       'OBJECT'
                     )
  )
INSERT INTO @ObjectsToProcess (  oschema ,
                 oname ,
                 otype
               )
      SELECT DISTINCT oschema = ISNULL(tp.referenced_schema_name, 'dbo') ,
          oname = tp.referenced_entity_name ,
          otype = o.type
      FROM  ObjectsToProcess tp
          JOIN sys.objects o ON tp.referenced_id = o.object_id;


DECLARE @ViewsToExpand TABLE
  (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY ,
    vschema sysname ,
    vname sysname ,
    Processed BIT
      DEFAULT 0
  );

DELETE FROM @ObjectsToProcess
OUTPUT Deleted.oschema ,
    Deleted.oname
INTO @ViewsToExpand (  vschema ,
            vname
          )
WHERE otype = 'V';

DECLARE @CurrId INT ,
    @CurrVFullName NVARCHAR(MAX);


DECLARE @NestedObjectsToProcess TABLE
  (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY ,
    oschema sysname ,
    oname sysname ,
    otype CHAR(2)
  );


WHILE EXISTS (  SELECT TOP 1 1
         FROM  @ViewsToExpand
         WHERE Processed = 0
       )
  BEGIN

    SELECT TOP 1 @CurrId = id ,
        @CurrVFullName = QUOTENAME(vschema) + '.' + QUOTENAME(vname)
    FROM  @ViewsToExpand
    WHERE Processed = 0;    WITH NestedObjectsToProcess
    AS ( SELECT *
       FROM  sys.dm_sql_referenced_entities(@CurrVFullName, 'OBJECT')
      )
    INSERT INTO @NestedObjectsToProcess (  oschema ,
                        oname ,
                        otype
                      )
          SELECT DISTINCT oschema = ISNULL(
                            tp.referenced_schema_name ,
                            'dbo'
                          ) ,
              oname = tp.referenced_entity_name ,
              otype = o.type
          FROM  NestedObjectsToProcess tp
              JOIN sys.objects o ON tp.referenced_id = o.object_id;

    INSERT INTO @ViewsToExpand (  vschema ,
                    vname
                  )
          SELECT oschema ,
              oname
          FROM  @NestedObjectsToProcess tp
              LEFT JOIN @ViewsToExpand vte ON tp.oschema = vte.vschema
                              AND tp.oname = vte.vname
          WHERE tp.otype = 'V'
              AND vte.id IS NULL;

    INSERT INTO @ObjectsToProcess (  oschema ,
                     oname ,
                     otype ,
                     AddedFrom
                   )
          SELECT ntp.oschema ,
              ntp.oname ,
              ntp.otype ,
              @CurrVFullName
          FROM  @NestedObjectsToProcess ntp
              LEFT JOIN @ObjectsToProcess otp ON otp.oname = ntp.oname
                               AND otp.oschema = ntp.oschema
          WHERE ntp.otype != 'V'
              AND otp.id IS NULL;    UPDATE @ViewsToExpand
    SET  Processed = 1
    WHERE id = @CurrId;

  END;


/* SEKCJA PODSUMOWANIA */
DECLARE @msg NVARCHAR(MAX) ,
    @txt NVARCHAR(MAX);
DECLARE @SCRollDog CURSOR;


IF EXISTS (  SELECT TOP 1 1
       FROM  @ViewsToExpand
     )
  BEGIN

    SET @msg = 'Znaleziono odniesienia do następujących widoków:';
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

    SET @SCRollDog = CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
    SELECT txt = QUOTENAME(vschema) + '.' + QUOTENAME(vname)
    FROM  @ViewsToExpand;
    OPEN @SCRollDog;
    FETCH NEXT FROM @SCRollDog
    INTO @txt;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
      BEGIN
        SET @msg = '	--> ' + @txt;
        RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;
        FETCH NEXT FROM @SCRollDog
        INTO @txt;
      END;
    CLOSE @SCRollDog;
    DEALLOCATE @SCRollDog;

  END;

--odstep
SET @msg = CHAR(13) + CHAR(10) + CHAR(13) + CHAR(10);
RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

SET @msg = 'Tabele do aktualizacji statystyk:';
RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

SET @SCRollDog = CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
SELECT txt = QUOTENAME(oschema) + '.' + QUOTENAME(oname)
       + CASE WHEN AddedFrom IS NOT NULL THEN
            ' (wymagana przez widok: ' + AddedFrom + ')'
          ELSE ''
        END
FROM  @ObjectsToProcess;
OPEN @SCRollDog;
FETCH NEXT FROM @SCRollDog
INTO @txt;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    SET @msg = '	--> ' + @txt;
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;
    FETCH NEXT FROM @SCRollDog
    INTO @txt;
  END;
CLOSE @SCRollDog;
DEALLOCATE @SCRollDog;

SET @msg = CHAR(13) + CHAR(10) + CHAR(13) + CHAR(10);
RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;


IF @ExecuteUpdateStatistics = 0
  BEGIN
    SET @msg = 'Skrypt aktualizujący statystyki:';
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;
    SET @msg = CHAR(13) + CHAR(10);
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

    SET @SCRollDog = CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
    SELECT txt = 'UPDATE STATISTICS ' + QUOTENAME(oschema) + '.'
           + QUOTENAME(oname)
           + CASE WHEN @WithFullscan = 1 THEN ' WITH FULLSCAN'
              ELSE ''
            END
    FROM  @ObjectsToProcess;
    OPEN @SCRollDog;
    FETCH NEXT FROM @SCRollDog
    INTO @txt;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
      BEGIN

        RAISERROR(@txt, 0, 1) WITH NOWAIT;
        FETCH NEXT FROM @SCRollDog
        INTO @txt;
      END;
    CLOSE @SCRollDog;
    DEALLOCATE @SCRollDog;

    SET @msg = CHAR(13) + CHAR(10) + CHAR(13) + CHAR(10);
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;
  END;
ELSE --IF @ExecuteUpdateStatistics = 1
  BEGIN
    DECLARE @ObjCount_s NVARCHAR(MAX) = (  SELECT CAST(COUNT(*) AS NVARCHAR(MAX))
                        FROM  @ObjectsToProcess
                      ) ,
        @i INT = 1;
    DECLARE @DateTimeStart DATETIME2(0) ,
        @DateTimeStop DATETIME2(0) ,
        @TotalDateTimeStart DATETIME2(0) = GETDATE() ,
        @TotalDateTimeStop DATETIME2(0);

    DECLARE @CurrObject NVARCHAR(MAX);    SET @SCRollDog = CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
    SELECT txt = 'UPDATE STATISTICS ' + QUOTENAME(oschema) + '.'
           + QUOTENAME(oname)
           + CASE WHEN @WithFullscan = 1 THEN ' WITH FULLSCAN'
              ELSE ''
            END ,
        CurrObject = QUOTENAME(oschema) + '.' + QUOTENAME(oname)
    FROM  @ObjectsToProcess;
    OPEN @SCRollDog;
    FETCH NEXT FROM @SCRollDog
    INTO @txt ,
       @CurrObject;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
      BEGIN
        SET @DateTimeStart = GETDATE();
        SET @msg = 'Processing: ' + @CurrObject + ' ('
              + CAST(@i AS NVARCHAR(MAX)) + '/' + @ObjCount_s
              + ') , start: '
              + CAST(@DateTimeStart AS NVARCHAR(MAX));
        RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

        EXEC ( @txt );

        SET @DateTimeStop = GETDATE();
        SET @msg = 'Processing: ' + @CurrObject + ' DONE in: '
              + CONVERT(
                    NVARCHAR ,
                    DATEADD(
                          ss ,
                          DATEDIFF(
                                ss ,
                                @DateTimeStart ,
                                @DateTimeStop
                              ) ,
                          0
                        ) ,
                    108
                  ) + ' , stop: '
              + CAST(@DateTimeStop AS NVARCHAR(MAX));

        RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

        RAISERROR('', 0, 1) WITH NOWAIT;

        FETCH NEXT FROM @SCRollDog
        INTO @txt ,
           @CurrObject;
        SET @i += 1;
      END;
    CLOSE @SCRollDog;
    DEALLOCATE @SCRollDog;

    SET @TotalDateTimeStop = GETDATE();

    SET @msg = CHAR(13) + CHAR(10) + CHAR(13) + CHAR(10);
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

    SET @msg = 'PROCESSING DONE! Total time: '
          + CONVERT(
                NVARCHAR ,
                DATEADD(
                      ss ,
                      DATEDIFF(
                            ss ,
                            @TotalDateTimeStart ,
                            @TotalDateTimeStop
                          ) ,
                      0
                    ) ,
                108
              );
    RAISERROR(@msg, 0, 1) WITH NOWAIT;

  END;

 

Dodaj komentarz